Khái niệm quyền lợi (2023 update)

Theo Lời Phật tim hiểu, quyền lợi, hay còn được gọi là quyền và lợi ích hợp pháp, là những điều mà một cá nhân hoặc tổ chức được phép làm, hoặc những hành động mà các chủ thể khác không được phép làm đối với người sở hữu quyền lợi nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. Có rất nhiều hình thức và căn cứ phát sinh quyền lợi, như quyền công dân, quyền con người, hoặc quyền phát sinh từ các hợp đồng. Vậy, quyền lợi là gì và pháp luật quy định như thế nào? Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này, chúng tôi sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây: “Được cập nhật vào năm 2023, quyền lợi là khái niệm chỉ những đặc quyền hoặc lợi ích mà ai đó có được trong một tình huống nào đó..”.

Được cập nhật vào năm 2023, quyền lợi là khái niệm chỉ những đặc quyền hoặc lợi ích mà ai đó có được trong một tình huống nào đó..

Được cập nhật vào năm 2023, quyền lợi là khái niệm chỉ những đặc quyền hoặc lợi ích mà ai đó có được trong một tình huống nào đó..

Quyền là một khái niệm pháp lý được sử dụng để chỉ những quyền được công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân và tổ chức. Những quyền này cho phép cá nhân được hưởng, làm và yêu cầu mà không bị hạn chế hay ngăn cản. Quyền con người là những quyền tự nhiên, được công nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Quyền công dân là khả năng tự do lựa chọn hành vi của công dân, được bảo đảm bởi nhà nước khi công dân yêu cầu. Trong tiếng Anh, “Rights” được dùng để chỉ Quyền, “Human rights” để chỉ Quyền con người, và “Citizen rights” để chỉ Quyền công dân.

2. Được cập nhật vào năm 2023, quyền lợi là khái niệm chỉ những đặc quyền hoặc lợi ích mà ai đó có được trong một tình huống nào đó..

Quyền lợi được hiểu là quyền được cung cấp những phúc lợi về mặt chính trị, xã hội, vật chất và tinh thần do hoạt động của bản thân hoặc nhận được từ phúc lợi chung của nhà nước, xã hội hoặc tập thể cơ quan, xí nghiệp, tổ chức nơi mình sống, làm việc. Quyền lợi liên quan mật thiết đến trách nhiệm và nghĩa vụ, đó là cơ sở pháp lý để được hưởng quyền lợi.

3. , Quyền tự do cá nhân, quyền bình đẳng và quyền được bảo vệ theo pháp luật là những giá trị cốt lõi của chế độ dân chủ.Các giá trị cốt lõi của chế độ dân chủ bao gồm nguyên tắc chung về quyền con người, quyền công dân, quyền cá nhân tự do, quyền bình đẳng và quyền được bảo vệ theo luật pháp.

, Quyền tự do cá nhân, quyền bình đẳng và quyền được bảo vệ theo pháp luật là những giá trị cốt lõi của chế độ dân chủ.Các giá trị cốt lõi của chế độ dân chủ bao gồm nguyên tắc chung về quyền con người, quyền công dân, quyền cá nhân tự do, quyền bình đẳng và quyền được bảo vệ theo luật pháp. được quy định trong Hiến pháp năm 2013 từ Điều 14 đến Điều 18 như sau: – Tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật. – Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. – Quyền công dân không thể tách rời khỏi nghĩa vụ công dân. – Mọi cá nhân phải tôn trọng quyền của người khác. – Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. – Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. – Mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. – Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác; Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ. – Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là thành viên không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, duy trì quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, đóng góp vào sự phát triển của quê hương và đất nước.

4. Quy chế của luật Quyền cá nhân

Hiến pháp năm 2013 đặc biệt quan tâm đặt vị trí của chương ”Quyền con người và quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” Cụ thể, đó là các quyền: Mọi người có quyền tự do và bình đẳng: Tự do có từ khi con người được sinh ra. Mọi người đều có tư tưởng và ý kiến riêng và phải được đối xử bình đẳng.Không phân biệt đối xử: Quyền này áp dụng cho tất cả mọi người, bất chấp mọi khác biệt. Quyền được sống: Chúng ta đều có quyền sống, đồng thời sống trong tự do và an toàn. Không nô lệ: Không ai có quyền buộc chúng ta làm nô lệ. Chúng ta cũng không thể buộc bất cứ ai làm nô lệ cho chúng ta. Không tra tấn: Không ai có quyền làm tổn thương hoặc tra tấn chúng ta. Tất cả chúng ta có quyền áp dụng pháp luật ngang nhau: Tôi là một con người giống như bạn. Tất cả chúng ta được bảo vệ bởi pháp luật: Pháp luật là như nhau cho tất cả mọi người. Nó phải đối xử với chúng ta một cách công bằng Xét xử công bằng bởi các phiên tòa công bằng: Tất cả chúng ta có thể yêu cầu luật pháp bảo vệ chúng ta khi chúng ta không được đối xử công bằng Không giam giữ bất công: Không ai có quyền bắt chúng ta vào tù mà không có một lý do chính đáng và giam chúng ta ở đó, hoặc đuổi chúng ta ra khỏi đất nước của chúng ta . Quyền được xét xử: Nếu chúng ta bị đưa ra xét xử thì phiên xử phải được công khai. Những người xét xử chúng ta không được để người khác ra lệnh cho họ phải làm gì. Chúng ta luôn vô tội cho đến khi chứng minh có tội: Không ai bị quy tội vì làm một cái gì đó cho đến khi nó được chứng minh có tội. Khi người ta nói chúng ta đã làm một điều xấu, chúng ta có quyền chứng minh điều đó không đúng. Quyền riêng tư: Không ai có quyền làm hại thanh danh của chúng ta. Không ai có quyền vào nhà, mở thư, làm phiền chúng ta hoặc gia đình của chúng ta mà không có lý do chính đáng . Tự do đi lại: Tất cả chúng ta có quyền sống bất cứ đâu mà chúng ta muốn trong đất nước của chúng ta và quyền đi lại như chúng ta muốn. Quyền tìm nơi an toàn để sống: Nếu chúng ta sợ bị đối xử tệ trong nước của chúng ta, tất cả chúng ta có quyền chạy đến nước khác để được an toàn . Quyền có quốc tịch: Tất cả chúng ta có quyền thuộc về một quốc gia nào đó. Hôn nhân và gia đình: Mỗi người trưởng thành có quyền kết hôn và có một gia đình nếu họ muốn. Đàn ông và đàn bà có quyền như nhau khi họ kết hôn cũng như khi họ ly hôn. Quyền sở hữu cá nhân: Mọi người đều có quyền sở hữu riêng hay sở hữu chung. Không ai được quyền tước đoạt mà không có lý do chính đáng. Tự do tư tưởng: Tất cả chúng ta có quyền tin vào những gì chúng ta muốn tin, quyền có tôn giáo, và quyền thay đổi nó nếu chúng ta muốn. Tự do ngôn luận: Tất cả chúng ta có quyền tạo thể hiện tư tưởng của mình, quyền suy nghĩ những gì mình thích, quyền nói những gì mình nghĩ, và quyền chia sẻ những ý tưởng của mình với những người khác. Quyền tụ hợp nơi công cộng: Tất cả chúng ta có quyền gặp gỡ bạn bè của chúng ta và làm việc cùng nhau một cách ôn hòa để bảo vệ quyền của mình. Không ai có thể buộc chúng ta tham gia vào một nhóm nếu chúng ta không muốn . Quyền dân chủ: Chúng ta đều có quyền tham gia vào chính phủ. Mỗi người trưởng thành có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình. Quyền hưởng an sinh xã hội: Tất cả chúng ta có quyền hưởng nhà ở giá rẻ, y học, giáo dục, chăm sóc trẻ em, đủ tiền để sống và trợ giúp y tế nếu chúng ta bị bệnh hoặc già . Quyền của người lao động: Mỗi người trưởng thành có quyền làm một công việc, một mức lương công bằng cho việc đã làm và tham gia công đoàn. Quyền nghỉ ngơi: Chúng ta đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn. Thực phẩm và nơi ở cho mọi người: Chúng ta đều có quyền được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Bà mẹ và trẻ em, người già, người tàn tật, tất cả đều có quyền được chăm sóc. Quyền được giáo dục: Giáo dục là một quyền. Giáo dục nên được miễn phí ít nhất là cho cấp tiểu học. Bản quyền và văn hóa: Bản quyền là một đạo luật đặc biệt bảo vệ sự sáng tạo nghệ thuật và các tác phẩm của một người: Những người khác không thể sao chép mà không có phép . Tất cả chúng ta có quyền theo cách riêng của chúng ta về cuộc sống và thụ hưởng những điều tốt đẹp mà nghệ thuật, khoa học và hiểu biết mang lại. Một thế giới tự do và công bằng: Mọi người được quyền sống với trật tự quốc tế và xã hội mà ở đó quyền và tự do như được được công bố trong bản Tuyên bố này phải được thừa nhận đầy đủ. Trách nhiệm: Chúng ta có trách nhiệm với những người khác và chúng ta phải bảo vệ quyền và tự do của họ . Không ai có thể lấy đi những quyền và tự do của bạn.

5. Một vài câu hỏi thường được đặt ra

Những quyền lợi của người lao động bao gồm: a) Tự do lựa chọn công việc, địa điểm làm việc, nghề nghiệp, có quyền học nghề và nâng cao trình độ; không bị phân biệt đối xử, bị cưỡng bức hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc; b) Nhận lương phù hợp với trình độ và kỹ năng nghề, được bảo vệ lao động và làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh; được nghỉ phép hằng năm và được hưởng các phúc lợi tập thể; c) Thành lập, gia nhập và hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động; d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc; đ) Chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương; e) Đình công; g) Những quyền khác theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi của phụ nữ khi ly hôn là gì?

  • Chồng không được yêu cầu ly hôn khi vợ đang mang thai.
  • Khi ly hôn, vợ ở nhà nội trợ vẫn là lao động có thu nhập.
  • Vợ được trực tiếp nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trên đây là các nội dung giải đáp của chúng tôi về Được cập nhật vào năm 2023, quyền lợi là khái niệm chỉ những đặc quyền hoặc lợi ích mà ai đó có được trong một tình huống nào đó… 


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *