Giải mã nguồn gốc, ý nghĩa và nội dung của Kinh Hoa Nghiêm

Theo Lời Phật tìm hiểu, Kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh quan trọng, được xem là vua trong các kinh, với nội dung phi thường, hùng vĩ và tráng lệ. Nó thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Đức Phật.

Xuất xứ của Kinh Hoa Nghiêm

Theo đại sư Trí Khải (538-597) và cũng là truyền thuyết của đại thừa Phật giáo thì, sau khi đạt được thành đạo Vô thượng bồ đề, Đức Phật Thích Ca ngay lập tức nhận được ”Hải ấn tam muội” và giảng Kinh Hoa Nghiêm trong vòng 21 ngày để cứu độ hàng thượng thừa Bồ tát. Điều này đã được miêu tả rõ ràng trong Kinh Hoa Nghiêm: ”Giống như ánh sáng mặt trời ló rạng, chiếu sáng các đỉnh núi trước, rồi mới lan tỏa xuống các thung lũng đồng sâu. Ánh sáng rực rỡ, lan tỏa từ cao xuống thấp. Đức Phật cũng làm như vậy. Sau khi chứng ngộ chân lý, Ngài sử dụng trí tuệ bát nhã phóng ra ánh sáng chói lọi đến các Bồ tát trước, sau đó đến hàng nhị thừa, và cuối cùng là tất cả chúng sinh”.

Bởi vì bộ kinh này chứa những chân lý quá cao siêu và phi thường, nên những người mới học không thể hiểu được. Vì vậy, Đức như Lai đã giảm bớt độ khó của giáo lý để phù hợp với trình độ của mọi người và vẫn theo đại sư Trí Khải.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải.

Dựa theo giáo lý của Thiên Thai Trí Giả đại sư, khi Đức Phật đạt đến sự giác ngộ, Ngài đã giảng kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày trước khi đến Lộc Uyển để gặp với anh em Kiều Trần Như và bắt đầu sự khai tông của giáo phái.

Dựa theo giáo lý của Thiên Thai Trí Giả đại sư, khi Đức Phật đạt đến sự giác ngộ, Ngài đã giảng kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày trước khi đến Lộc Uyển để gặp với anh em Kiều Trần Như và bắt đầu sự khai tông của giáo phái.

Kinh điển trong suốt một đời thuyết pháp của Đức Thế Tôn được chia làm 5 thời là:.

Trong 21 ngày của Thời Hoa Nghiêm, Đức Phật giảng về huyền nghĩa “Nhất Tâm Chân Như, Pháp Giới Duyên Khởi”, tức thuyết minh về sự hình thành vũ trụ vô tận để giúp hàng thượng thừa Bồ tát thoát khỏi đau khổ.

Thời Lộc Uyển (hay còn được gọi là thời A Hàm) kéo dài trong 12 năm, trong đó Đức Phật đã giảng dạy các bộ kinh A Hàm và giải thích về các pháp môn như Tứ Diệu Đế, Thập nhị Nhân Duyên, 10 Độ và 37 Đạo Phẩm để giúp hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên giác độ tỉnh.

Trong thời kỳ Phương Đẳng kéo dài 8 năm, Đức Phật đã giảng các kinh như Duy Ma Cật, Lăng Già, Lăng Nghiêm, Kim Quang Minh, Thắng Man… Để truyền bá giáo pháp Tính Không (Duy Ma Cật), Như Lai tạng (Lăng già), Diệu Chân Như Tính (Lăng Nghiêm) cho các đệ tử Bồ tát mới phát tâm.

Trong thời kỳ Bát Nhã kéo dài 22 năm, Đức Phật đã giảng các bộ kinh Bát Nhã và Kim Cương, giải thích về chân lý “Không” của vạn Pháp nhằm giúp cho các Bồ tát đạt được sự giác ngộ.

Trong vòng 8 năm, Đức Phật đã giảng dạy các bộ kinh Pháp Hoa – Niết Bàn, xác định giá trị Phật tính của tất cả chúng sinh hiện có và sẽ trở thành Phật trong tương lai. Điều này không chỉ áp dụng cho hàng thượng thừa Bồ tát mà còn áp dụng cho tất cả các sinh vật trên trời đất, kể cả những người không có đức tin (Icchantika).

Dưới đây là 9 hội giảng kinh Hoa Nghiêm tại 7 địa điểm khác nhau:.

Hội thứ nhất diễn ra tại Bồ Đề Đạo Tràng, do Bồ tát Phổ Hiền làm chủ hội, giảng về Y Báo và Chính Báo của Như Lai, bao gồm 11 quyển và 6 phẩm (1. Diệu nghiêm của Thế Chủ, 2. Hiện Tướng của Như Lai, 3. Tam Muội của Phổ Hiền, 4. Thành Tựu của Thế Giới, 5. Thế Giới của Hoa Tạng, 6. Tỳ Lô Giá Na).

Hội thứ hai sẽ diễn ra tại điện Phổ Quang Minh, được chủ trì bởi Bồ tát Văn Thù, với chủ đề giảng dạy về pháp môn Thập Tín, bao gồm 4 quyển và 6 phẩm (1. Như Lai Danh Hiệu, 2. Tứ Thánh Đế, 3. Quang Minh Giác, 4. Bồ Tát Vấn Minh, 5. Tịnh Hạnh, 6. Hiền Thủ).

Hội thứ ba sẽ diễn ra tại cung trời Đao Lợi, do Bồ tát Pháp Tuệ làm chủ hội, sẽ giảng về Thập Trụ, bao gồm 3 quyển và 6 phẩm (1. Thăng Tu Di Đỉnh, 2. Tu Di Đỉnh Thượng Kệ Tán, 3. Thập Trụ, 4. Phạm Hạnh, 5. Sơ Phát Tâm Công Đức, 6. Minh Pháp).

Hội thứ tư sẽ diễn ra tại cung trời Dạ Ma do Bồ tát Công Đức Lâm làm chủ, sẽ giảng về Thập Hành, gồm 3 quyển và 4 phẩm (1. Thăng Dạ Ma Thiên, 2. Dạ Ma Trung Cung Kệ Tán, 3. Thập Hạnh, 4. Thập Vô Tận Tạng).

Lễ hội thứ năm sẽ diễn ra tại cung trời Đâu Suất, được tổ chức bởi Bồ tát Kim Cương Tràng, với chủ đề là Thập Hồi Hướng, bao gồm 12 quyển và 3 phẩm (gồm Thăng Đâu Suất Thiên, Đâu Suất Trung Cung Kệ Tán và Thập Hồi Hướng).

Sự kiện thứ sáu sẽ diễn ra tại Cung Trời Tha Hóa, do Bồ Tát Kim Cương Tạng làm chủ tọa, trình bày về tài liệu Thập Địa gồm 6 quyển và phẩm chính là phẩm Thập Địa.

Hội thứ bảy sẽ diễn ra tại điện Phổ Quang Minh, được Đức Như Lai chủ trì giảng về pháp môn Đẳng Giác_Diệu Giác, gồm 13 quyển và 11 phẩm bao gồm Thập Định, Thập Thông, Thập Nhẫn, A Tăng Kỳ, Thọ Lượng, Chư Bồ Tát Trụ Xứ, Phật Bất Tư Nghị Pháp, Như Lai thập thân Tướng Hải, Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức, Phổ Hiền Hạnh và Như Lai Xuất Hiện.

Hội thứ tám sẽ được tổ chức tại chùa Phổ Quang Minh, do Bồ tát Phổ Hiền làm chủ hội, chia sẻ về bộ sách 2.000 Hạnh Môn, bao gồm 7 tập 1 cuốn, được gọi là cuốn Ly Thế Gian.

Hội thứ chín sẽ diễn ra tại rừng Thệ Đa, do Như Lai và những người bạn tốt chủ trì, trao đổi về Quả Pháp giới, bao gồm 21 quyển và 1 phẩm, được gọi là phẩm Nhập Pháp Giới.

Tầm quan trọng của Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm được coi là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung tuyệt vời, tráng lệ và trọng đại, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Đức Phật.

Hoa Nghiêm trong tiếng Phạn được gọi là Avatamsaka, mang ý nghĩa là đóa hoa tuyệt đẹp và trong sáng nhất trên đời, phát hương khắp nơi trong mười phương và các cõi pháp giới.

Kinh A Di Đà.

Tư tưởng Hoa Nghiêm giải thích rằng vạn pháp đều bắt nguồn từ tâm. Khi tâm không thanh tịnh, vạn pháp hiện hành trong vũ trụ sẽ trở nên đa dạng và phức tạp. Nhưng khi tâm được thanh tịnh, chơn lý Phật tánh sẽ được suốt thông và pháp giới sẽ trở nên đồng nhất. Kinh Hoa Nghiêm cũng giải thích rằng tất cả vạn pháp trong pháp giới đều bắt nguồn từ tâm và tâm trùm khắp cả pháp giới. Bản tánh vô ngại của tâm có thể thâu nhiếp tất cả vạn pháp và giải thoát hạnh môn. Đó là ý nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm.

Vì vậy, nếu Kinh Đại Bát Nhã là một ví dụ điển hình cho tư tưởng Phật Pháp đại thừa về lý chơn không vô ngại, thì Kinh Hoa Nghiêm đại diện cho tư tưởng Phật Pháp đại thừa về lý hữu hóa duyên sanh của tất cả các vật.

Kinh Hoa Nghiêm còn mang trong mình một thông điệp quý giá, là một bài học sâu sắc và sống động về đạo Phật, truyền tải cho những người tu hành có tâm hướng cao thượng. Những hình ảnh Thiện Tài đồng tử tham bái cầu học đạo với 53 vị thiện tri thức là minh chứng cho sự cần thiết của việc tu học đạo bồ-đề, phải khắc phục những nội tâm cống cao ngã mạn và dục vọng loạn tưởng. Chỉ khi có thân khiêm cung cầu tiến và tuân thủ phương pháp Hoa Nghiêm tuyệt đỉnh và tìm được sư phù hợp, chúng ta mới có thể hiển lộ được tâm chơn tánh Phật.

Cần nghiên cứu ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm để khai mở con đường trở về bản chất của tâm hồn, để có thể hiểu được tự nhiên của các hiện tượng trong vũ trụ. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của sự sống và sự tồn tại của mọi thứ. Kinh Hoa Nghiêm cũng giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa tâm và cảnh, từ đó có thể thấu hiểu và triệt để vô ngại chủ và khách của vạn vật. Tất cả những gì hiện hữu đều được phản ánh trên gương chơn như thể tánh. Vì vậy, việc thọ trì Kinh Hoa Nghiêm là bước đầu tiên để bước vào con đường tu học đạo, và đó là một yếu tố đặc biệt và quan trọng trong việc đạt được sự hoàn chơn.

Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày rằng tất cả các pháp luật được sinh ra từ tâm. Tâm được coi là thực thể của tất cả các pháp luật.

Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày rằng tất cả các pháp luật được sinh ra từ tâm. Tâm được coi là thực thể của tất cả các pháp luật.

Nội dung cơ bản của Kinh Hoa Nghiêm là những nguyên tắc cơ bản trong đạo Phật.

Về nội dung: Theo ngài quốc sư Thanh Lương thì bộ Bát Thập Hoa Nghiêm được chia làm 3 phần:.

* Phần Tự: 5 quyển.

* Phần Chính Tông: 55 quyển 5.

* Phần Lưu Thông: 19 quyển 5, gồm 4 yếu lý: Tín, Giải, Hành, Chứng và 5 chu:.

*Tín nhân quả chu: 11 quyển 6 phẩm.

Sai biệt nhân quả chu: 41 quyển.

* Giải:.

* Bình đẳng nhân quả chu: 31 phẩm.

* Hành nhân quả chu: 7 quyển 1 phẩm.

* Chứng nhân quả chu: 21 quyển 1 phẩm.

TÍN: Tin giáo lý của Phật dẫn trong kinh là chân lý tuyệt đối.

GIẢI: Giải rõ chân lý đó.

HÀNH: Dùng phương pháp để thực hành hầu đạt tới chân lý đó.

CHỨNG: Chứng ngộ chân lý đó.

Về triết lý gồm những điểm then chốt như sau:.

1. Nhất Thiết Duy Tâm Tạo.

2. Nhất Tâm Chân Như, Pháp Giới Duyên Khởi.

* Từ Bản thể Chân như của vũ trụ phát sinh các hình tướng sai biệt trong hiện tượng giới.

Từ khái niệm tuyệt đối vô biên, chuyển sang thế giới tương đối hiện thực, để giải thích sự vô tướng của vạn pháp và chân lý tối cao, bất diệt là: mọi sự vật trên trần gian đều bắt nguồn từ “Chân Không Diệu Hữu”. Từ một cục đất nhỏ cho đến vũ trụ, trăng sao và tất cả sinh vật đều phụ thuộc lẫn nhau, tạo nên những mối liên hệ phức tạp, tồn tại trong sự tương tác của Lý: Pháp giới vô tận.

Thập Nhị Nhân Duyên, còn được gọi là Pháp giới duyên khởi, đã tồn tại từ lâu trước khi Phật ra đời. Đây là giáo lý gốc của Đức Thích Ca sau khi hoàn thành chứng ngộ. Thông qua lý duyên khởi của Khổ giới, Phật đã giải thích về quan hệ nhân quả giữa 12 chi và nguồn gốc của khổ não và Vô Minh. Kinh Hoa Nghiêm xác nhận rằng mọi hành động của con người đều tạo nghiệp quả cho mình và cho tha nhân. Chân lý ”Nhân Quả” và ”Duyên Sinh” cùng với ”Bất nhị” và ”lý, Sự và Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới” đã được khai thác trong kinh để giải thích về thế giới duyên sinh trùng trùng điệp điệp và sự liên kết giữa tất cả mọi thứ.

Để hiểu rõ cách pháp duyên tạo ra vạn vật, ta cần tìm hiểu về 4 Pháp Giới, 6 tướng và 10 Huyền Môn.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *