Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Theo Lời Phật tìm hiểu, một số quy định nhằm hướng dẫn người Y-sơ-ra-ên cách vâng phục và làm vui lòng Đức Chúa Trời (ví dụ như Mười điều răn), một số khác chỉ cách thờ phượng Đức Chúa Trời và chuộc tội lỗi (hệ thống dâng tế lễ). Một số quy định khác nhằm phân biệt người Y-sơ-ra-ên với các quốc gia khác (quy định về thực phẩm và trang phục). Tuy nhiên, luật pháp Cựu Ước không còn áp dụng cho chúng ta hiện nay, bởi khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá, Ngài đã đặt dấu chấm hết cho luật pháp Cựu Ước (Rô-ma 10:4; Ga-la-ti 3:23-25; Ê-phê-sô 2:15).

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Thay vì tuân theo luật pháp Cựu Ước, chúng ta nên tuân theo luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2), đó là: ”Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời của bạn bằng tất cả trái tim, tất cả linh hồn và tất cả suy nghĩ. Đây là điều quan trọng nhất và lớn nhất. Và điều răn thứ hai cũng như vậy: Hãy yêu người lân cận như bản thân mình.” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Nếu chúng ta làm theo hai điều này, chúng ta sẽ hoàn thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm: ”Tất cả các luật pháp và lời tiên tri được suy ra từ hai điều răn đó.” (Ma-thi-ơ 22:40). Điều này không có nghĩa là luật pháp Cựu Ước không phù hợp với thời đại của chúng ta. Nhiều điều răn trong Cựu Ước đề cập đến “yêu Chúa” và “yêu người lân cận.” Luật pháp Cựu Ước có thể được sử dụng để hướng dẫn chúng ta cách yêu Chúa và yêu người lân cận một cách đúng đắn. Tuy nhiên, nó không thể được áp dụng một cách độc lập với Cơ Đốc nhân ngày nay. Luật pháp Cựu Ước là một bộ phận (Gia-cơ 2:10). Chúng ta có thể áp dụng toàn bộ hoặc không áp dụng. Ví dụ, hệ thống dâng lễ, nếu Chúa Giê-xu đã hoàn thành một vài điều, Ngài đã hoàn thành tất cả.

Theo I Giăng 5:3, yêu mến Đức Chúa Trời có nghĩa là tuân giữ điều răn Ngài. Mười Điều Răn là tóm tắt toàn bộ luật pháp Cựu Ước, trong đó chín điều được lặp lại nhiều lần trong Tân Ước trừ điều răn giữ ngày Sa-bát. Nếu ta yêu Đức Chúa Trời, ta sẽ không thờ phượng thần khác, không giết người, không nói dối, không phạm tội ngoại tình, và không thèm muốn những gì thuộc về người khác. Luật pháp Cựu Ước nhằm cáo trạch sự bất lực của ta trong việc tuân giữ luật pháp và chỉ ra cần Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi. Chúa không đặt luật pháp Cựu Ước làm luật toàn cầu cho tất cả mọi người ở mọi thời kỳ. Yêu Đức Chúa Trời và yêu người xung quanh là điều quan trọng. Nếu ta tuân giữ hai luật này, ta đã giữ trọn tất cả những gì Chúa mong muốn từ ta.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *