Danh mục: Thiền Định và Tu Thân

  • Kinh nghiệm hành thiền của Đức Phật

    Kinh nghiệm hành thiền của Đức Phật

    Trong suốt 45 năm tu hành của mình, Thiền được Đức Thế Tôn truyền bá rộng rãi với nhiều hình thức khác nhau. Trong suốt thời gian tu hành này, ngài luôn thực hành Thiền trong mọi hoàn cảnh, bao gồm khi sinh hoạt, ăn uống, ở trại và tất nhiên vẫn luôn ngồi thiền.…